FAQ

 

Czym jest Pro­gram Korzy­ści wonga. com?

Firma wonga.com chce nagra­dzać osoby mię­dzy innymi za roz­sądne poży­czanie, spła­cają pożyczki wzięte w wonga.com, mają dobrą histo­rię kre­dy­tową oraz posze­rzają swoją wie­dzę z zakresu finan­sów.

Jak działa pogram korzy­ści?
Pro­gram ten nagra­dza każ­dego kto posze­rza swoją wie­dzę z zakresu finan­sów.

Pro­gram ten wygląda w nastę­pu­jący spo­sób: każdy kto ukoń­czy 10 kur­sów lub ścieżkę edu­ka­cyjną na plat­for­mie kapi­talni.org może otrzy­mać zwrot w wyso­ko­ści 10 zł. Kwota ta jest wypła­cana na konto, które zostało wcze­śniej podane pod­czas pro­cesu reje­stra­cji.

Aby otrzy­mać zwrot trzeba posia­dać aktywną pożyczkę w momen­cie ukoń­cze­nia 10 kursu lub ścieżki edu­ka­cyj­nej. Kursy lub ścieżki ukoń­czone i nie­wy­ko­rzy­stane wcze­śniej do awansu rów­nież upraw­niają do otrzy­ma­nia 10 zł zwrotu.

Kapi­talni. org

Kapi­talni.org jest to plat­forma edu­ka­cyjna będąca czę­ścią pro­gramu Korzy­ści wonga.com. Celem tej plat­formy jest prze­ka­za­nie wie­dzy na temat w finan­sów w łatwy i przej­rzy­sty spo­sób.
Kapi­talni.org jest plat­formą na któ­rej każdy klient może zna­leźć kursy i ścieżki edu­ka­cji, kal­ku­la­tory finan­sowe, porady eks­per­tów oraz arty­kuły na różne tematy. Mię­dzy innymi jak należy oszczę­dzać, poży­czać itp.

Dla­czego to wła­śnie w wonga.com warto wziąć pożyczkę?

Po pierw­sze jest to przede wszyst­kim oszczęd­ność. Pierw­sza pożyczka to koszt 10 zł na 60 dni. Każda wcze­śniejsza spłata pożyczki to niż­sze koszta. Nie ma tutaj żad­nych dodat­ko­wych opłat zarówno za wypłatę jak i za spłatę pożyczki.

Po dru­gie wonga.com gwa­ran­tuje wygodę. Klient decy­zję otrzy­muje w eks­pre­so­wym tem­pie, ponie­waż nie czeka na nią dłu­żej niż 5 minut. Cały pro­ces jest cał­ko­wi­cie online co pozwala zała­twić wszel­kie for­mal­no­ści bez wycho­dze­nia z domu. Pożyczkę ratalną w wyso­ko­ści 10000 zł można spła­cić nawet w 24 ratach a do tego kon­sul­tanci zawsze służą pomocą.

Po trze­cie wonga.com wyróż­nia odpo­wie­dzial­ność. Należy rozu­mieć to w ten spo­sób, że mię­dzy innymi spraw­dzają każ­dego klienta indy­wi­du­al­nie, firma ta jest wyróż­niona nagrodą, aż 61% klien­tów spła­ciło pożyczkę przed ter­mi­nem spłaty.

Po czwarte wonga.com posiada w swoim zasięgu dwa rodzaje prze­lewu. Jest to prze­lew auto­ma­tyczny lub manu­alny.

Prze­lew auto­ma­tyczny – należy zalo­go­wać się na swoje konto w wonga.com, następ­nie przejść do zakładki mpje pod­su­mo­wa­nie po czym wybie­ramy opcję spłać za pomocą Prze­lewy 24 i kli­kamy ikonę swo­jego banku.

Prze­lew manu­alny – pobie­ramy dane do e-prze­lewu z e-maila potwier­dza­ją­cego wypłatę lub ze swo­jego konta na wonga com, następ­nie w osob­nej zakładce należy zalo­go­wać się do swo­jej ban­ko­wo­ści online, po czym wysy­łamy prze­lew lub zle­camy prze­lew tra­dy­cyjny (odbiorcą jest wonga. com.)

Jeżeli klient ma pro­blemy ze spłatą zawsze może się skon­tak­to­wać z kon­sul­tan­tem, któ­rzy zawsze służą pomocą lub można rów­nież sko­rzy­stać z chatu, który jest dostępny codzien­nie.
Pod­su­mo­wu­jąc

Wonga.com jest firmą, która posiada w swo­jej ofer­cie szyb­kie pożyczki online. Można zaosz­czę­dzić dzięki temu swój cenny czas, ponie­waż każdy może uzy­skać taką pożyczkę bez wycho­dze­nia z domu i bez zbęd­nych for­mal­no­ści. Wonga.com współ­pra­cuje z BIK i biu­rami infor­ma­cji gospo­dar­czej. Klien­tom, któ­rzy nale­ży­cie i ter­mi­nowo a nawet przed ter­mi­nowo spła­cają swoje pożyczki są ofe­ro­wane dodat­kowe korzy­ści. Jedyny doku­ment jaki jest potrzebny jest to wła­sny dowód oso­bi­sty.
Kon­takt wonga

moze nastąpić przez adres
Wonga.pl sp. z o. o
ul. Żaryna 2 B, bud D
02-593 War­szawa
telefon i  e-mail
Biuro Obsługi Klienta jest czynne od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8.00 do 22.00, w soboty i w nie­dziele od 9.00 do 17.00 (z wyjąt­kiem świąt pań­stwo­wych).