Wonga opinie

Wyróż­nia ich to, że w spo­sób inno­wa­cyjny roz­pa­trują wnio­ski i podej­mują decy­zje. Pierw­sza pożyczka, która jest udzie­lana na konto jest cał­ko­wi­cie online i jest w pełni zauto­ma­ty­zo­wany. Firma Wonga.com nie lubi biu­ro­kra­cji, lubią zała­twiać sprawy bez zbęd­nych for­mal­no­ści. Dla­tego też w więk­szo­ści sytu­acji klient nie musi wysy­łać doku­men­tów a nawet nie musi kon­tak­to­wać się z kon­sul­tan­tem. Należy pamię­tać o tym jak już wyżej wspo­mnia­łam, że każdy kto składa wnio­sek o pożyczkę w dniach świąt pań­stwo­wych decy­zję otrzyma w następ­nym dniu robo­czym mak­sy­mal­nie do godziny 9:00.


Firmę Wonga.com wyróż­nia także odpo­wie­dzial­ność.

Wonga opinie

Firma wonga.com udziala poży­czek zarówno krót­ko­ter­mi­no­wych mak­sy­mal­nie do 60 dni oraz ratal­nych do 24 mie­sięcy.

Koszta udzie­la­nych poży­czek przed­sta­wiają się w nastę­pu­jący spo­sób. Nowi klienci, któ­rzy po raz pierw­szy zacią­gają pożyczkę krót­ko­ter­mi­nową koszt takiej pożyczki jest stały. Ina­czej przed­sta­wia się to przy kolej­nych pożycz­kach. A mia­no­wi­cie: koszt kolej­nej pożyczki uwa­run­ko­wany jest od oceny zdol­no­ści kre­dy­to­wej klienta pro­wa­dzo­nej przez wonga.com i od tego czy pierw­sza pożyczka była ter­mi­nowo spła­cana.

Klient ma moż­li­wość wzię­cia udziału w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych kur­sach lub ścież­kach edu­ka­cji, które znaj­dują się na plat­for­mie Kapi­talni. org.

Wonga.com zawsze pod­kre­śla a jed­no­cze­śnie zachęca każ­dego klienta z osobna by spła­cał zacią­gnietą pożyczkę w ter­mi­nie a nawet przed ter­mi­nem a co za tym idzie? Każda pożyczka, która zostaje spła­cona przed jej upły­wem pozwala to na zaosz­czę­dze­niu na kosz­tach.

 

Napisz opinie o firmie podziel się z innymi swoimi z postrzeżeniami już teraz.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o