Wonga opinie

Wonga opinie

Wyróż­nia ich to, że w spo­sób inno­wa­cyjny roz­pa­trują wnio­ski i podej­mują decy­zje. Pierw­sza pożyczka, która jest udzie­lana na konto jest cał­ko­wi­cie online i jest w pełni zauto­ma­ty­zo­wany. Firma Wonga.com nie lubi biu­ro­kra­cji, lubią zała­twiać sprawy bez zbęd­nych for­mal­no­ści. Dla­tego też w więk­szo­ści sytu­acji klient nie musi wysy­łać doku­men­tów a nawet nie musi kon­tak­to­wać się z kon­sul­tan­tem. Należy pamię­tać o tym jak już wyżej wspo­mnia­łam, że każdy kto składa wnio­sek o pożyczkę w dniach świąt pań­stwo­wych decy­zję otrzyma w następ­nym dniu robo­czym mak­sy­mal­nie do godziny 9:00.

Czytaj dalej

Wonga logowanie

Wonga logowanie

Wonga  pod­kre­śla, że zawsze przed wzię­ciem jakiej­kol­wiek pożyczki warto się dobrze nad tym zasta­no­wić. Wonga  stara się zazna­czyć klien­towi i poka­zać, że szybka pożyczka przez inter­net nie jest zawsze dobrym wyj­ściem z naszej np. cięż­kiej sytu­acji finan­so­wej. Poka­zuje, że wzię­cie takiej pożyczki nie będzie dobrym roz­wią­za­niem do spła­ce­nia zobo­wią­zań.

Czytaj dalej

Kredyty-Chwilówki – upadek firmy może oznaczać kolejne kłopoty pracowników. Co będzie z ich wypłatami?

Kredyty-Chwilówki – upadek firmy może oznaczać kolejne kłopoty pracowników. Co będzie z ich wypłatami?

Kilka dni temu media obiegła informacja o nagłym zamykaniu wszystkich placówek firmy Kredyty-Chwilówki, znanego pośrednictwa zajmującego się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek, z którego usług korzystały setki tysięcy Polaków na obszarze całego kraju. Kredyty-Chwilówki to firma, której upadku chyba nikt się nie spodziewał. Działała na rynku nieprzerwanie od 2007 roku, wyrabiając sobie ugruntowaną pozycję na rynku i pozytywne opinie klientów. W tym momencie firma ma bardzo poważne kłopoty finansowe i jej sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Spory problem mogą mieć wkrótce również pracowniczy, czekający na wypłaty za przepracowane godziny.

Czytaj dalej

Upadek banku i jego skutki dla deponenta

Upadek banku i jego skutki dla deponenta

W momencie zakładania lokaty bankowej każdy z nas zastanawia się, czy jego pieniądze będą w danym banku bezpieczne. Jeżeli wybraliśmy konkretny bank i zdecydowaliśmy, że ma on zostać naszym bankiem to znaczy, że został on nam przez kogoś polecony lub zrobiliśmy wstępny „research” na rynku. Sektor bankowy jest duży i wybór odpowiedniego banku jest niełatwym wyzwaniem.
W każdym kraju zdarzają się kryzysy finansowe w tym kryzysy bankowe.

Czytaj dalej

Kredyt, a pożyczka – różnice

Kredyt, a pożyczka – różnice

Statystyki pokazują, że większość z nas ma lub miało kredyt. Chociaż ponad 80% z nas deklaruje, że w najbliższym czasie nie zamierza brać kredytu, to jednak życie bywa przewrotne i mimo braku chęci z naszej strony samo może zafundować nam poszukiwanie dodatkowych środków finansowych. Nie chodzi tu jednak o przybliżanie statystyk, czy też podawanie danych na temat naszego zadłużenia. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, kiedy słowo „kredyt” i „pożyczka” stosowane są na zmianę. Czy jednak jest to „poprawne politycznie”? Otóż nie, bo kredyt, a pożyczka to dwie prawnie różne formy.

Czytaj dalej

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny

Jeśli spłata kredytu wydaje nam się niemożliwa, ostatnią sposobem radzenia sobie z finansowymi problemami jest wzięcie pożyczki na spłatę zadłużenia. Jest to często stosowana metoda, jednak nie zaleca się jej, ponieważ może okazać się zgubna w skutkach. W sytuacji, w której odsetki przewyższają nasze możliwości finansowe, a ilość wziętych przez nas kredytu jest zdecydowanie zbyt wysoka, powinniśmy skorzystać z rozwiązania jakim jest konsolidacja kredytu.

Czytaj dalej