Wonga opinie

Wonga opinie

Wyróż­nia ich to, że w spo­sób inno­wa­cyjny roz­pa­trują wnio­ski i podej­mują decy­zje. Pierw­sza pożyczka, która jest udzie­lana na konto jest cał­ko­wi­cie online i jest w pełni zauto­ma­ty­zo­wany. Firma Wonga.com nie lubi biu­ro­kra­cji, lubią zała­twiać sprawy bez zbęd­nych for­mal­no­ści. Dla­tego też w więk­szo­ści sytu­acji klient nie musi wysy­łać doku­men­tów a nawet nie musi kon­tak­to­wać się z kon­sul­tan­tem. Należy pamię­tać o tym jak już wyżej wspo­mnia­łam, że każdy kto składa wnio­sek o pożyczkę w dniach świąt pań­stwo­wych decy­zję otrzyma w następ­nym dniu robo­czym mak­sy­mal­nie do godziny 9:00.

Czytaj dalej