Wonga logowanie

wonga logowanie

Wonga  pod­kre­śla, że zawsze przed wzię­ciem jakiej­kol­wiek pożyczki warto się dobrze nad tym zasta­no­wić. Wonga  stara się zazna­czyć klien­towi i poka­zać, że szybka pożyczka przez inter­net nie jest zawsze dobrym wyj­ściem z naszej np. cięż­kiej sytu­acji finan­so­wej. Poka­zuje, że wzię­cie takiej pożyczki nie będzie dobrym roz­wią­za­niem do spła­ce­nia zobo­wią­zań.

Czytaj dalej

Kredyt, a pożyczka – różnice

Kredyt, a pożyczka – różnice

Statystyki pokazują, że większość z nas ma lub miało kredyt. Chociaż ponad 80% z nas deklaruje, że w najbliższym czasie nie zamierza brać kredytu, to jednak życie bywa przewrotne i mimo braku chęci z naszej strony samo może zafundować nam poszukiwanie dodatkowych środków finansowych. Nie chodzi tu jednak o przybliżanie statystyk, czy też podawanie danych na temat naszego zadłużenia. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, kiedy słowo „kredyt” i „pożyczka” stosowane są na zmianę. Czy jednak jest to „poprawne politycznie”? Otóż nie, bo kredyt, a pożyczka to dwie prawnie różne formy.

Czytaj dalej